Algemene Voorwaarden Levering

 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 

Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Disclamier op onze website (www.wispe.nl) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aankopen en leveringen aan niet-consumenten. In deze Algemene Voorwaarden Levering (de "Voorwaarden") wordt verstaan onder:   

 

1.1 "Wispe", Wispe Brouwerij BV gevestigd te Weesp en zoals ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54296250. 

 

1.2 "Koper": iedere (rechts)persoon met wie Wispe een Overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Wispe een aanbieding doet of jegens wie Wispe enige (rechts)handeling verricht.  

 

1.3 "Website": de website van Wispe (www.wispe.nl).  

 

1.4 "Overeenkomst": iedere koopovereenkomst die tussen Wispe en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die koopovereenkomst.  

 

1.5 "Producten": alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede alle daarmee samenhangende diensten. 

 
1.6 "Bestelling": het verzoek van een Koper aan Wispe om een Product te kopen op de door Wispe aangegeven wijze.  

 

1.7 “Schriftelijk”: per brief naar het vestigingsadres of e-mail aan info@wispe.nl.   

 

 

ARTIKEL 2 ALGEMEEN  

 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.   

 

2.2 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Wispe en Koper.

 

2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.  

 

2.4 Deze Voorwaarden worden digitaal aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op uw verzoek worden deze Voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

 

2.5 Wij adviseren u een afdruk van deze Voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze Voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke bestelling de dan geldende versie van deze Voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN  

 

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Wispe niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Bestelling. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan Koper geen rechten ontlenen. Aanbiedingen, offertes of eerder verleende kortingen, gelden niet automatisch voor nabestellingen en binden Wispe op geen enkele wijze voor een nieuwe Overeenkomst.   

 

3.2 Een aanbieding of (prijs)opgave van Wispe aan Koper is vertrouwelijk en mag niet zonder Schriftelijke toestemming van Wispe aan derden openbaar worden gemaakt.  

 

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wispe niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

 

3.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat Wispe de Bestelling Schriftelijk heeft geaccepteerd of doordat Wispe uitvoering aan een Bestelling geeft. De door Wispe Schriftelijk geaccepteerde Bestelling dient Koper zelf te archiveren als bewijs van Overeenkomst.    
  
3.5 Wispe is gerechtigd om Bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden.    

 

 

ARTIKEL 4 PRIJZEN  

 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld zijn alle prijsopgaven exclusief BTW én inclusief verpakking, eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege en gelden slechts voor leveringen per standaard verpakkingseenheid. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Koper de kosten van bezorging of verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan. Wispe behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.  

 

4.2 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Indien de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst door Wispe wordt verhoogd met meer dan 15 %, heeft Koper de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Wispe rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden. In het geval Koper de Overeenkomst wegens een prijsverhoging van meer dan 15% ontbindt, is Wispe niet gehouden tot enige schadevergoeding.   

 

 

ARTIKEL 5 BETALING  

 

5.1 Koper dient de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen na ontvangst van een factuur en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Wispe aangegeven rekening en onder vermelding van het op de factuur genoemde referentienummer.   

 

5.2 Alle aan Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Koper is niet bevoegd tot verrekening. Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Wispe op te schorten.   

 

5.3 Indien Koper niet binnen de betalingstermijn betaalt, is Koper in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Wispe op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wispe heeft het recht om na het verstrijken van de betalingstermijn over haar vordering een rente in rekening te brengen van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.   

 

5.4 Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is Wispe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst, daarmee samenhangende Overeenkomsten en overige Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.   

 

5.5 Indien Wispe, na het verstrijken van de betalingstermijn, Koper tot betaling aanmaant, is Koper tevens een bedrag van vijftien euro (EUR 15,-) aan administratiekosten verschuldigd.   

 

5.6 Indien Wispe haar vordering op Koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van Koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de vordering van Wispe.  

 

5.7 Door Koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen vindt er mindering plaats op de hoofdsom. Wispe kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.  

 

5.8 In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Wispe en de verplichtingen van Koper jegens Wispe onmiddellijk opeisbaar.    

 

 

ARTIKEL 6 AFLEVERING  

 

6.1 De door Wispe opgegeven aflevertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige afleveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de Bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij van Koper in redelijkheid niet kan worden verwacht dat Koper de Overeenkomst ongewijzigd in stand laat. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Wispe eventueel per brief in gebreke te stellen. De gestelde termijn voor nakoming zal minimaal twee weken bedragen.

 

6.2 Indien Wispe gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van een Overeenkomst, vangt de afleveringstermijn aan nadat Koper deze aan Wispe ter beschikking heeft gesteld. Indien Koper aan Wispe opgave doet van een adres, is Wispe gerechtigd aan dat adres alle Bestellingen te verzenden, tenzij Koper voorafgaand aan de Overeenkomst aan Wispe Schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de Bestellingen dienen te worden gezonden. Wispe zal geen Bestellingen honoreren die naar een postbus verzonden dienen te worden.  

 

6.3 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering via bezorging door Wispe of door een door Wispe ingeschakelde derde. De wijze van vervoer van de Producten is ter keuze aan Wispe.  

 

6.4 Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.   

 

6.5 Wispe is gerechtigd om af te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Wispe afzonderlijk kan factureren. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig deze Voorwaarden.   

 

 

ARTIKEL 7 PLAATS VAN LEVERING, RISICO-OVERGANG  

 

7.1 Onverminderd het hierna bepaalde in artikel 8 van deze Voorwaarden, gaat het risico voor verlies of beschadiging van de Producten over op Koper op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.  

 

7.2 Wispe heeft aan haar verplichtingen voldaan indien Wispe de Producten éénmaal aan Koper heeft aangeboden of doen aanbieden. Neemt Koper de Producten niet of niet tijdig af of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, dan zal Koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wispe is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD  

 

8.1 Wispe behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan Koper geleverde Producten, totdat Koper zijn verplichtingen uit alle met Wispe gesloten Overeenkomsten is nagekomen, voor zover deze verplichtingen betreffen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Producten; of - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van (een) Overeenkomst(en).

 

8.2 Producten die aan Koper (kosteloos) in bruikleen worden gegeven dienen op eerste verzoek van Wispe binnen vijf (5) dagen in deugdelijke staat aan Wispe te worden geretourneerd. Producten die in bruikleen zijn gegeven aan Koper en die niet aan Wispe retour kunnen worden gegeven, of naar inzicht van Wispe bij ontvangst van deze Producten gebreken vertonen, dienen door Koper te worden vergoed. Koper heeft de verantwoordelijkheid voorafgaand aan ontvangst van deze Producten kennis te nemen van de hiervoor vastgestelde bedragen door Wispe voor vervanging.

 

8.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wispe te bewaren.   

 

8.4 Indien en zolang Wispe eigenaar van de Producten is, zal Koper Wispe onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Koper Wispe op zijn eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Wispe eigenaar is, zich bevinden.  

 

8.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Wispe. Koper staat er voor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.  

 

8.6 In geval van niet of niet tijdige betaling kan Wispe de Producten terstond en zonder rechtelijke tussenkomst terughalen. In verband daarmee zal Wispe en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Wispe in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.   

 

8.7 Koper is op eerste verzoek van Wispe verplicht volledig mee te werken aan elk redelijk verzoek van Wispe tot bescherming van haar eigendom dat Koper niet onredelijk belemmert in de normale uitoefening van zijn bedrijf.  Koper is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en      
waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Wispe op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op de verzekeraars van de Producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Wispe te kennen geeft dit te wensen, door Koper aan Wispe worden verpand dan wel gecedeerd, dit tot meerdere zekerheid van Wispe’s vorderingen op Koper.   

 

 

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

 

9.1 Koper verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.  

 

9.2 Het is Koper niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.  

 

9.3 Indien Koper naar het oordeel van Wispe voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Wispe gerechtigd, zulks naar eigen keuze: - een zodanig recht te verwerven dat Koper het gebruik van de Producten kan voortzetten, of -  naar het redelijke oordeel van Wispe gelijkwaardige Producten ter beschikking te stellen, of  -  de Producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of -  de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Koper (voor het betreffende deel) betaalde prijs.  
Iedere verdergaande aansprakelijkheid of verplichting voor Wispe, waaronder de verplichting tot schadevergoeding, is hiermee uitgesloten.  

 

9.4 Koper zal Wispe onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Wispe bevoegd daartegen mede namens Koper verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Koper zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Koper Wispe zijn medewerking verlenen.  

 

9.5 Koper zal Wispe voor alle schade (waaronder de juridische adviseurskosten) die Wispe zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde breuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Wispe die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Koper aan Wispe voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.   

 

 

ARTIKEL 10 INSPECTIE, KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID  

 

10.1 Koper is verplicht om bij het in ontvangst nemen van de Producten direct te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en te (doen) inspecteren op gebreken. Zo dient Koper bijvoorbeeld te controleren of de juiste Producten in de juiste hoeveelheid zijn afgeleverd en de Producten onbeschadigd zijn. Bij eventuele klachten dient Koper daarvan  duidelijk proces-verbaal door de vervoerder te laten opmaken alvorens de Producten in ontvangst te nemen. Eventuele klachten dienen Schriftelijk binnen vijf (5) dagen na levering van de Producten onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten aan Wispe te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de Producten in goede staat te hebben aanvaard. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering door Koper Schriftelijk aan Wispe worden gemeld.   

 

10.2 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10 is geklaagd, en is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Wispe de keuze de betreffende Producten op kosten van Wispe tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan geheel of gedeeltelijk te restitueren. Door het voldoen aan een van deze verplichtingen zal Wispe volledig zijn gekweten.   

 

10.3 Op verzoek van Wispe of na het constateren of vernemen door Koper van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, verwerking of (door)verkoop van de geleverde Producten onmiddellijk te staken c.q. niet te verrichten en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.  

 

10.4 Wispe is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde indirecte schade die Koper of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door Wispe van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, (andere) immateriële schade en schade door schending van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van intellectuele eigendom. Wispe is voorts niet aansprakelijk indien Koper een (gedeelte) van de Producten heeft vermengd met door derden geleverde Producten.  

 

10.5 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Wispe op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid).  

 

10.6 Alvorens eventueel moet worden overgegaan tot het uitbetalen van een schadevergoeding, stelt Koper Wispe eerst in de gelegenheid om betrokken derden op te roepen, aansprakelijk te stellen en eventuele schadevergoeding(en) hierop te verhalen, dan wel zich (Wispe) te (laten) vrijwaren van aansprakelijkheid,  

 

10.7 Koper dient in het bezit te zijn van een eigen aansprakelijkheidsverzekering en zal Wispe vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het verwijtbaar gebruik van de Producten door Koper en hij zal Wispe alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Wispe lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.   

 

 

ARTIKEL 11 COMMUNICATIE  

 

11.1 Wispe is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending en ontvangst van bestelgegevens, en/of mededelingen welke zijn te wijten aan het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel tussen Koper en Wispe, dan wel tussen Wispe en derden in verband met de relatie tussen Koper en Wispe.  

 

11.2 Koper is gehouden alle informatie die Wispe naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.   

 

11.3 Wispe mag uitgaan van de juistheid van de door Koper verstrekte gegevens en mag haar aanbieding hierop baseren. Mocht Koper op de hoogte raken dat zijn geplaatste Bestelling onjuistheden bevat dan dient Koper deze onjuistheden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie (3) dagen nadat Wispe de Bestelling heeft bevestigd Schriftelijk te herstellen. De toepasselijkheid van artikel 6:227 lid 1 en 6:227c Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.    

 

 

ARTIKEL 12 OVERMACHT  

 

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wispe ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit per brief mee te delen en zonder dat Wispe gehouden is tot enige schadevergoeding.  

 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Wispe onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Wispe kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden voor Wispe ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Wispe of haar toeleveranciers en/of storingen in de internetverbinding van Wispe die de werking van de Website beïnvloeden en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.   
 

 

ARTIKEL 13 VERZUIM EN ONTBINDING  

 

13.1 Indien Koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Wispe zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of (ii) die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks zonder dat Wispe tot enige schadevergoeding is gehouden.   

 

13.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Koper, is Wispe bevoegd alle Overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, tenzij Koper of diens curator of bewindvoerder zich tegenover Wispe op haar Schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart de Overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is Wispe gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door Koper voldoende zeker is gesteld.  

 

13.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel 13 doet niet af aan de overige rechten van Wispe op grond van de wet en de Overeenkomst.  

 

13.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel 13 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Wispe op Koper uit hoofde van de betreffende Overeenkomsten en (ii) alle vorderingen van Wispe op Koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Wispe gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In verband daarmee zal Wispe en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Wispe in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.   

 

 

ARTIKEL 14 DIVERSEN  

 

14.1 Wanneer door Wispe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wispe deze Voorwaarden soepel toepast.  

 

14.2 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden of enige andere Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. Partijen verplichten zich om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.  

 

14.3 Wispe is bevoegd om bij uitvoering van een Overeenkomst gebruik te maken van derden. Wispe is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze Voorwaarden.   

 

14.4 Koper is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen,  zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wispe.  

 

14.5 Zonder toestemming van Koper zal Wispe de door Koper in het kader van die uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.    

 

 

ARTIKEL 15 RECHTS- EN FORUMKEUZE  

 

Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of in verband met een Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Versie: 20160609