Disclaimer

 

 

1. Voorwaarden

 

Deze website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van Wispe gevestigd te Weesp. Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden. Onder deze voorwaarden vind je ons privacy & cookie beleid. Kun je niet instemmen met de voorwaarden of dit beleid, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Je verklaart hierbij dat je 18 jaar of ouder bent.

 

 

2. Toepasselijk recht

 

Door deze website te bezoeken accepteer je dat op de Wispe website het Nederlands recht van toepassing is. Je accepteert dat alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

3. Aansprakelijkheid Wispe

 

Wispe stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Wispe geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Wispe is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Wispe is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Wispe ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Wispe is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

 

 

4. Eigen risico

 

Door het bezoeken van deze website accepteer je dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

 

 

5. Onrechtmatige teksten

 

Ondanks dat Wispe betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert Wispe geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. Wispe behoudt zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen.

 

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

 

Dit is een internet site van Wispe. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij Wispe of bij derden die Wispe een licentie hebben verstrekt. Je erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina's, behalve in het geval Wispe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Wispe zal haar intellectuele eigendomsrechten met al haar toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen.

 

 

8. Merken

 

Alle woordmerken op deze site zijn eigendom van Wispe. Zonder schriftelijke toestemming van Wispe is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

 

9. Privacy

 

Indien je op de Wispe website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

 

 

10. Hyperlinks

 

Deze website bevat links naar internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover Wispe geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Wispe de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan tussen Wispe en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Wispe is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Wispe mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

 

 

11. Wijzigingen

 

Wispe behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteer je dat je gebonden bent aan de herziene voorwaarden. Wispe raadt je derhalve aan regelmatig de voorwaarden te lezen.

 

 

 

Privacy & Cookies

 

 

Persoonsgegevens die we verzamelen

 

We verzamelen op twee manieren persoonlijke informatie over onze gebruikers:
- door de registratie en de verzending van informatie die u ingeeft op bepaalde pagina’s op de website; en/of
- door geautomatiseerde middelen, meer in het bijzonder door cookies. Voor meer informatie over cookies, zie hieronder.

 

We kunnen je vragen naar je voornaam en familienaam, e-mailadres, geboortedatum of leeftijd, adres, mobiel of ander telefoonnummer, of andere persoonlijke informatie of contactinformatie. We kunnen ook vragen naar je opmerkingen, suggesties, of andere informatie met betrekking tot onze website, onze producten of diensten, of ons bedrijf. Andere specifieke types van informatie die kunnen worden gevraagd omvatten gegevens in verband met wedstrijden, sweepstakes, of andere promotie-aanbiedingen of andere marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, video- of audio-materiaal.

 

We zullen je persoonlijke informatie slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor je de gegevens aan ons hebt verstrekt, of zoals vereist door de wet.

 

 

Websites van derden

 

Op bepaalde delen van onze website kunnen we links voorzien naar websites van derden. Deze Privacy Policy is echter enkel van toepassing op de website waarop deze is gepubliceerd, en beschrijft geen gegevensverzamelingspraktijken op andere websites, met inbegrip van deze waarnaar of waarvan wordt gelinkt vanaf deze website. Deze links worden voor je gemak geleverd; gelieve je er echter bewust van te zijn dat wij de derden of hun websites niet controleren, en dat deze derden een verschillende Privacy Policy zullen hebben. Je dient de privacy policy’s van alle websites zorgvuldig te lezen alvorens je hen persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

 

 

Het gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Deze worden vaak gebruikt om websites te laten werken, of om ze efficiënter te laten werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

 

Deze website gebruikt cookies om te onthouden dat u de leeftijdscontrole hebt bevestigd, en om uw gebruik van de site via Google Analytics te analyseren. U kunt alle cookies van deze website verwijderen en blokkeren, maar delen van de website zullen dan mogelijk niet werken. Indien u niet wenst dat cookies worden gebruikt, gelieve onze website dan niet te gebruiken, aangezien deze niet kunnen worden geweigerd zonder de werking van de website te verhinderen.

 

De meeste webbrowsers laten een zekere controle over de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Om meer te vernemen over cookies, met inbegrip van welke cookies werden ingesteld en hoe ze te beheren en verwijderen, gelieve www.allaboutcookies.org te willen bezoeken.

 

 

Contact

 

Indien je een vraag of een klacht hebt over deze website, neem dan contact op via: info@wispe.nl

 

Dank voor uw bezoek aan onze website.